Đăng ký | Sitemap
 
Đánh giá hiệu quả của bộ Kit Multiplex PCR trong chẩn đoán phát hiện vi khuẩn lao
 

Đánh giá hiệu quả của bộ Kit Multiplex PCR trong chẩn đoán phát hiện vi khuẩn lao

Trươc những đội hội cấp bách củá vấn đê chẩn đoán nhánh vi khuẩn láộ hiện náy, nhom nghiên cưu củá Học viên Quán y đá tiên hánh tội ưu hộá quy trình multiplêx PCR đồng thơi chộ cá 3 gên đích IS 1081, IS 6110, 23S rDNA vá phát triển thánh bộ kit multiplêx PCR nhằm náng cáộ hiêu quá chẩn độán vi khuẩn láộ. Mục tiêu: đánh giá hiêu quá chán độán vi khuẩn láộ cuá bộ kit multiplêx PCR chộ cá 3 gên đích IS 1081, IS 6110, 23S rDNA trên pánêl máu chuẩn vá trên các máu bênh phẩm lám sáng. Đối tượng va phương pháp nghiên cưu: các máu ADN tách chiết tư vi khuẩn láộ vá tư các máu bênh phẩm lám sáng được cháy multiplêx PCR sư dung bộ kit multiplêx PCR sọ sánh vơi PCR đơn chộ tưng gên đích. Kêt quá: trên pánêl chuẩn độ nháy vá độ đác hiêu đát 100%, giơi hán phát hiên lá 100fg DNA vi khuẩn láộ tương ứng 3 vi khuẩn láộ. Trên các máu bênh phẩm lám sáng nghi láộ, bộ kit multiplêx PCR phát hiên được 195 trên 307 (63.52%) máu bênh phẩm nghi láộ sọ với PCR đơn lá 106/307 (34,53%) đội vơi IS 1081, 182/307 (5982%) đội vơi IS 6110 vá 136/307 (44,30%) đội vơi 23S rDNA. Kêt luán: sư dung PCR với một gên đích lá không đu chộ chán độán các chung vi khuẩn láộ ơ trọng nươc hiên náy. Cán phái cháy PCR với cá 3 gên đích đọng thơi (IS 6110, IS 1081 vá 23S rDNA) để hán chê' bộ sột các trường hơp cộ máng vi khuẩn láộ.

Theo thong ke của To chức Y tế" Thế’ giới (WHO), ty le nhiếm lao hiến nay chiếm 1/3 dan sô' thế’ giới. Hang nam cô them khoang 9 triệu ngứới mac lao mới và 3 triếủ ngứới chết do lao. Ty le phat hiên chỉ đạt 37% so" bếnh nhan ứớc tính. Nhứ vậy, con rat nhiếủ bếnh nhan lao khong đứớc chứa trị đang tiếp tủc lay bếnh cho cộng đong [1; 2]. Kiếm soat bếnh lao phủ thủỌc nhiếủ vao viếc chanđoán nhanh va chính xac. PCR đa đứớc chứng minh la cong củ rat hứủ ích trong chan đoan nhanh cac bếnh trủyến nhiếm, va ky thủât nay đa đứớc sứ dủng rong rai trong phat hiến vi khủẩn lao gan đay. [3; 6]. Hiến nay, mot so' cớ sớ trong nứớc đa ap dủng ky thủât PCR vao trong chan đoan lao nhứng cac cớ sớ nay mới chỉ sứ dủng cac kít chan đoan củ nham vao nhan đoan IS 6110 la mot trình tứ đặc trứng ớ vi khủẩn lao [5; 7]. Tủy nhien, mot so' nghiến cứủ đa cong bo' co ty le nhat định cac chủng lao khong chứa trình tứ IS 6110, nhất la cac chủng đứớc tìm thay ớ Đong Nam châủ Á, An Đo va ca ớ Viet Nam (khoang 5 đến 8%) va gới y mot so" gen đích khac nhứ IS 1081, 23S rDNA cho chan đoan lao [5; 10]. Nhứng cho đến nay chứa co tac gia nao trong nứớc đế xủất hoac cong bo' qủy trình PCR mới cho chan đoan cac chủng lao ớ Viet Nam.

Tiếp theo cac nghiến cứủ đa đứớc cong bo' va đa đứớc phat triến thanh bo kit mủltiplex PCR đoi với ca 3 gen đích trong nang cao hiếủ qủa chan đoan phat hiến vi khủẩn lao [1; 2]. Chủng toi tiến hanh nghiến cứủ nham mục tiêu:

Đánh gia hiệu qua chẩn đoán vi khuẩn lao cua bo kit multiplex PCR cho cá 3 gện đích IS 1081, IS 6110, 23S rDNA trên panel mau chuẩn va trên cac mau bệnh phẩm lam sang.

 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Đánh giá hiệu quả của bộ Kit Multiplex PCR trong chẩn đoán phát hiện vi khuẩn lao ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
    DTCCS01379
Loại tài liệu
    Winrar File (.rar)
Mức phí: :
    10.000 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn để tải
   
 
PHẦN MỀM HỖ TRỢ DOWNLOAD IDM LÀ NGUYÊN NHÂN HỆ THỐNG TRỪ SAI ĐIỂM ( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )
ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA CÁC BẠN:
KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.
HOTRO@THUVIENYKHOA.VN ( 24/24H ) - 0932.716.617 ( 8AM - 8PM )
BẠN CÓ THỂ TÌM KIẾM NỘI DUNG BỔ SUNG Ở ĐÂY
 
       
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO