Đăng ký | Sitemap
 
Điều trị gãy kín trên lổl cầu xương cánh tay trẻ em bằng phương pháp kết hợp y học dân tộc với y học hiện đại
 

Điều trị gãy kín trên lổl cầu xương cánh tay trẻ em bằng phương pháp kết hợp y học dân tộc với y học hiện đại

Gãy xương là lình trạng mất tính toàn vẹn và liên lục của xương về mật cơ học. Khoa học* hiện đại đã làm sáng tỏ sinh học liên xương và đề ra những nguyên tác điêu trị gãy xương là: Sau khi phục hối hình the giời phẫu, các đoạn gãy phài dược bất dộng tốt, liẻn tục, đù thời gian, đàm bào cung cấp máu mỏi dường cho cúc đáu gây và rỏ chức phán mỉm, đàm bào không làm rói loạn quá trình sinh học tự nhiên tại ổ gây. đổng thời vận động sớm hệ cơ khớp dể phục hói cơ nàng [49; 70; 80; 129; 134J. Các ván đẻ irén dã dược thực tế kiếm nghiệm trong 4- 5 chục nàm qua và dược giới chuyén môn coi là “chán lý'* cùa diẻu trị gãy xương.

Gãy trén lồi câu xương cánh tay trẻ cm là loại thường gặp chiếm 74,4% các gãy xương ờ trẻ em < 10 tuổi [183]; và 55% các gãy xương vùng khuỷu |107). Tuy tión lượng xa VC mảt cơ nâng là tót, nhưng do đặc điểm cùa lổn thương và do những sai sót trong diéu trị các biến chứng cũng thường xảy ra. Biến chứng sớm như tổn thương mạch máu, thần kinh, hội chứng khoang; biến chứng muộn như sưng lớn, càng né. phổng dịch do thiếu ôxy, ngạt (asphyxie) tế bào Sau diêu irị di chứng biến dạng cẫng tay vẹo vào irong (cubitus varus) còn rất phổ biến. Đặc biột có thể bị hội chứng Volkmann để lại di cnứng nậng né. Chính vì vậy đến nay, điéu trị gãy trỏn lói cầu xương cánh lay trẻ cm cũng còn nhiểu khó khàn.

Trốn thế giới, có khá nhiều phương pháp diổu trị theo Đổng y và Tây y cho kết quả rất lốt đối với loại gãy này.

ở nước ta, phương pháp phổ biến điéu trị gãy xương cùa Y học cổ truyen là bó nẹp tre, buộc dây, kít hợp uống và xoa đắp thuốc tại chỏ. Ưu điếm cùa phương pháp là cho phép vận động hộ cơ khớp sớm. có thể áp dụng OƯỢC ờ khắp mọi nơi, phù hợp với khó khàn thiếu thốn cùa Việt nam; một .1JỚC dang phát triổn với 4/5 dán số sống ờ nổng thôn. Tuy nhicn đối chiếu vói nguyên lý điéu trị gãy xương thì việc bất động còn quá sơ sài, kéo nản theo Y học cổ truyén không dựa trỏn cơ sò giài phảu học và cơ chế di lỏch nén còn kém hiệu quà. Tuy không bị khớp già (vì xương trẻ cm chóng lién dưới dạng can lo), nhimç nhừn£ biến dạn£ chi có thế ành hườnp xấu den thẩm m\ và co nàng 16; 8: 21: 23; 27: 33:44Ị.

Một sỏ nghién cứu vé dicu irị gây xương Ihco Y học cổ truvén kớ! hợp với Y học hiện đại thường dùng nẹp irc và đây buộc (Ỉ.iỉ giang, dây vài)- một phương pháp có chất lượng cỏ dịnh chưa cao so với véu cáu (20; 23: 37).

Tại các co sỡ dicu trị chính thống (bệnh xá. bệnh viện...), nơi có kiến thức và trang bị hiện dại thì chi áp dụng một sỏ kỹ thuậl Tây V như : nán chinh bó bột, phẫu thuật... rảì ít áp dụng nán bó cỏ truyén. Một sò kỹ thuật hiện đại, có dỏ an toàn và hiẻu quá cao như kéo liỏn tục do ihiếu thon trang thiết bị và quá lải ihu dung, nón cùng bị lãng quón (31; 32; 34; 36).

Do ùnh hình kinh tế còn gàp nhiéu khó khàn, nủn hiện nay mội sỏ’ lượng bệnh nhản khổng ít chii'yéu 0 xa các bệnh vién, bệnh xá vản phái nhờ cậy các ihầv lang cổ truyén điêu trị vói phương tiện thỏ sơ.

Các cơ sờ Viện học hiện đại hầu như chi áp dụng nản chinh bó bột. Neu khống thành cỏng chì bệnh nhân dược diéu trị bằng phảu thuâi [15: 18: 19; 30; 31; 34; 43]. Tuy nhién trong thực tiẻn, một sô' trường hợp không cho phép nản chinh bó bột một thì: còn plìảu thuật ihì khổng phài bao giờ củng cho kcì quà mong muòn. nhất là trong diéu kiện thiếu thốn vé trang bị - kỹ thuật. Nhiéu lài liỏu cho thấy diéu trị phẫu thuật đôi khi kết quà còn kém hơn dieu trị bào ton 114; 15; 26; 34).

Xuất phát ùr thực lien trôn, chúng tỏi tiến hành đé lài: ‘Nghiên cứu dicu trị gãy irẻn lói cáu xương cánh lay ire cm bảng phương pháp V học dân tộc kốt nợp Y học hiỏn dại" vói kỹ thuậl bó nẹp trc và kéo lien tục để diéu trị loại gây này. Mục đích của cỏng trình là:

1/ Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật bó nẹp trc cổ truycn nhằm nâng cao tính khoa học và hiệu quà cùa phương pháp để dáp ứng nhu cáu dicu trị chủ yếu ờ các tuyến cơ sở.

2/ Nghiốn cứu thực hiện kéo lión tục di động d¿ diéu Irị những gãy kín irỏn lôi cáu xương cánh tay tre cni khổng cổ chi định kéo nắn bó mộ! thì, nhảm mờ rộng phạm vi diéu trị bào tổn và thu hẹp phạm vi phảu thuật.

MỤC LỤC

Nội dung Trang

Mục lục liri càm ơn

Những chử viẻi tảt trong luận án

Phán mờ đáu 1

Chương 1: Tổng quan lài liệu 3

1.1. Giài phảu học lién quan dín gẫy đáu dưới xương cánh tay 3

1.2. Dịch tẻ học gãy irỏn lói cáu xương cánh tay trc cm 3

1.3. Đảc điếm và phản loại gãy trẻn lói cẩu xương cánh tay trc crtì 4

1.4. Các phương pháp điéu trị gãy trỏn lói cáu xương cánh tay tre

cm ở nước ngoài 9

1.4.1. Điéu trị bào tổn 9

1.4.1.1. Đỉéu ưị chán thương ờ Trung Quốc 9

1.4.1.2. Phương pháp Trung - Táy y kít hợp diổu trị gãy xương 11

1.4.1.3. Các phương pháp diéu trị bảo tón theo Y học hiện dại 14

X 42 Phương, pháp phảu thuật 22

] .5. Các phương pháp điéu trị gãy trẻn lói cáu xương cánh lay trẻ

cm ờ trong nước 25

1.5.1. Điéu trị gày xương theo Y học cổ truyén dơn thuán 25

1.5.2. Điéu trị gãy xương theo phương pháp kết hợp Y học cô

truyén với Y học hiộn dại 27

1.5.3. Các phương pháp điéu trị bào !ÓJ1 theo Y học hiộn đại 30

1.5.4. Phương pháp phảu thuái 33

Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiớn cứu 35

2.1. Đỏi lượng nghión cứu 35

2.1.1. Bệnh nhân 35

2.1.2. Tiéu chuân loại bỏ khòi diộn nghiòn cứu 36

2.2. Phương pháp nghiủn cứu 37

2.2.1. Phưcmg pháp bổ nẹp tre câi liến 38

2.2.2. Phương pháp kéo lión lục và bổ nẹp trc tiếp sau 44

2.2.3. Đánh giá kít quà điéu trị 51

Chương 3: Kết quà nghiỏn cứu 55

3.1. Kết quà lĩởtì nhóm 1: 55

3.1.1. Kết quà gán 57

X1.1.1. Phân loại kít quà gán 58

3.1.2. Kít quà xa 61

3.1.2.1. Phản loại kết quà xa 61

3.1.3. Những hỉín cổ, biến chứng gán vỉ* cách xử Irí 64

Nội dung Trang

3.1.4. Biến chứng xa : Di chứng Cubitus Varus 65

3.2. Kết quà trôn nhóm 2: Kéo liên tục + Nẹp tre tiếp sau 66

3.2.1. Kết quà gán 68

3.2.1.1. Phản loại kếl quà gán 70

3.2.2. Kết quá xa 73

3.2.2.1. Phản loại kết quả xa 74

3.2.2.2. Những biến cố, biến chứng trong thời gian kéo liên tục và

cách xừ trí 76

3.2.3. Di chứng sau điéu trị 80

3.3. Tổng hợp kết quả điéu ưị 120 gãy ưẽn lồi cáu xương cánh tay

tre em trẻn 119 bệnh nhân 82

Chương 4: Bàn luận 84

4.1. Kết quà nghiên cứu 84

4.2. Các di chứng cùa gãy trén lồi cầu xương cánh lay ưè cm 87

4.2.1. Di chứng cubitus varus 87

4.2.2. Vé di chứng: hội chứng Volkmann 96

4.3. Phưcmg pháp bó nẹp 96

4.3.1. Ván đé bó 4 nẹp hay bó 2 nẹp 96

4.3.2. Vể phưcmg pháp bó nẹp cổ truyền (LTCT) 97

4.4. Kéo liên tục di động trén khung tự tạo 100

4.4.1. Ưu điếm cùa phương pháp KLT 100

4.4.2. Nhược điểm cùa phương pháp KLT 104

4.4.3. Vé thời gian và diẻn biến trong quá trình KLT 105

4.4.4. Vấn để nhiẻm trùng chán kim trong KLT 110

4.4.5. vể chỉ định KLT trén khung di động 111

4.4.6. Hướng dẫn BN và người nhà trước khi KLT, tổ chức theo dõi, quản lí BN trong thời gian kéo, bó nẹp và sau khi tháo

bò phương tiện bất động 112

Kết luận í 15

Kiến nghị 116

Nhũn« công trình liên quan đen luận án đã cỏng bô' 117

Tài liéu lliam khảo 118

Phần phụ lục 133

Danh sách bệnh nhân

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Điều trị gãy kín trên lổl cầu xương cánh tay trẻ em bằng phương pháp kết hợp y học dân tộc với y học hiện đại ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
    LA.2001.00551
Loại tài liệu
    (.pdf)
Mức phí: :
    50.000 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn để tải
   
 
PHẦN MỀM HỖ TRỢ DOWNLOAD IDM LÀ NGUYÊN NHÂN HỆ THỐNG TRỪ SAI ĐIỂM ( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )
ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA CÁC BẠN:
KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.
HOTRO@THUVIENYKHOA.VN ( 24/24H ) - 0932.716.617 ( 8AM - 8PM )
BẠN CÓ THỂ TÌM KIẾM NỘI DUNG BỔ SUNG Ở ĐÂY
 
       
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO