Đăng ký | Sitemap
 
Nghiên cứu hình ảnh tổn thương não và nhận xét kết quả điều trị bệnh chảy máu trong sọ ở trẻ em
 

Nghiên cứu hình ảnh tổn thương não và nhận xét kết quả điều trị bệnh chảy máu trong sọ ở trẻ em

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN                                                             3

1.1.        BỆNH CHẢY MÁU TRONG sọ Ở TRẺ EM                    3

1.1.1. ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI                                               3

1.1.2. BỆNH SINH HỌC CỦA CHẢY MÁU TRONG sọ                4

1.1.21. Co thắt mạch máu nã                                                          4

11.2.2.    Chảy máu não thất trào ngược                                        8

11.2.3.    ứ nước não thất sau CMN-MN                                          8

11.2.4.    Viêm màng nhện vô khuẩn sau CMN-MN                       9

1.1.3. GIẢI PHẪU BỆNH CỦA CHẢY MÁU NHU MÔ NÃO              9

1.1.4   DIỄN BIẾN LÂM SÀNG VÀ TIÊN TRIEN                                9

1.1.4.1.  Diễn biến lâm sàng                                                            10

1.1.4.2.  Tiến triển                                                                                13

1.2.               CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TổN THƯƠNG NÃO, MẠCH 15 NÃO THƯỜNG ÚNG DỤNG TRONG CMN-MN Ở TRẺ EM

1.2.1. Chụp cắt lớp vi tính sọ não (CLVT)                                      15

1.2.2. Chụp công hưởng từ (CHT)                                                  18

1.2.3. Chụp mạch máu não                                                              19

1.2.4. Siêu âm doppler mầu xuyên sọ                                            21

1.3.        CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ CMN-MN                      26

1.3.1. Điều trị nôi khoa CMN-MN                                                      26

1.3.2. Các phương pháp điều trị dị dạng mạch máu não           38

CHƯƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu      41

2.1.        ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU                                                 41

2.1.1    Tiêu chuẩn lựa chọn bênh nhi                                              41

2.2          PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cúư                                           41

2.2.1.  Thiết kế nghiên cứu                                                                 41

2.2.2.  Phương pháp nghiên cứu và nôi dung nghiên cứu đối với từng mục 

tiêu                                                                                                          42

2.2.3.  Quản lý và xử lý số liêu                                                           49

2.2.4.  Đạo đức y học của đề tài                                                       49

CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU                                             52

3.1.        Hình ảnh tổn thương não qua chụp CLVT sọ não (giai đoạn mới xảy  

ra tai biến)                                                                                             52

3.1.1.  Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu                      52

3.1.1.1.   Lứa tuổi                                                                                52

3.1.1.2.   Giới                                             52

3.1.1.3.   Thời điểm chụp CLVT (CT 1)                       53

3.1.1.4.   Biểu hiên mức đô lâm sàng tại thời điểm chụp CLVT sọ não lần 53 đầu (CT1)

3.1.2.          Hình ảnh tổn thương não trong CMN-MN trẻ em qua CCLVT sọ 54

não

3.1.2.1.   Thể loại chảy máu qua chụp CLVT sọ não theo lứa tuổi     54

3.1.2.2.   Mức đô chảy máu trong sọ                         55

a.  Mức đô chảy máu màng não                       55

b.  Mức đô chảy máu nhu mô                         56

c.  Mức đô chảy máu não thất                       56

3.1.2.3.   Vị trí chảy máu trong sọ                         58

a.  Vị trí chảy máu màng não                       58

b.  Vị trí chảy máu nhu mô                         59

c.  vị trí chảy máu não thất                       59

3.1.2.4.   Hình ảnh tổn thương não thứ phát                 60

3.1.2.5.   Tổng hợp đặc điểm tổn thương não (tiên phát và thứ phát) trên CT 61 sọ não theo từng thời điểm đã xảy ra CMNS

3.1.2.6.   Tương quan Kiểu GTT với kiểu chảy máu            63

3.1.2.7.   Tương quan mức đô giảm tỷ trọng thứ phát của mô não với mức 64 đô Fisher và thời gian chụp CLVT

3.1.2.8.   Tương quan xuất hiên VGTT thứ phát với mức đô chảy máu nhu   66

mô và thời gian chụp CLVT

3.1.2.9.   Tương quan mức đô chảy máu và mức đô GTT với DDG 79

3.1.2.10.      Đối chiếu hình ảnh tổn thương não trên chụp CLVT với lâm    72

sàng giai đoạn bênh đang tiến triển.

3.1.2.11.      Chảy máu não tái phát                          74

3.1.2.12.  Đối chiếu tổn thương não ban đầu và di chứng trên chụp CLVT  75

3.2.       Nghiên cứu hình ảnh tưới máu não qua siêu âm Doppler mầu xuyên 77

sọ

3.2.1.Trường hợp có chảy máu màng não hoặc não- màng não hoặc nhu    77

mô não khu trú

3.2.2.Trường hợp có chảy máu não thất                    79

3.2.3.Đối chiếu kết quả siêu âm Doppler mạch não với các mô não được 82

cấp máu bởi các mạch tương ứng trên chụp CLVT sọ não.

3.3 CHỤP MẠCH MÁU NÃO THEO PHƯƠNG PHÁP CHỤP MẠCH      84

số HOÁ XOÁ NỀN

3.4.       NHẬN XÉT KÊT QUẢ ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA BỆNH CMN-MN    87

TRẺ EM

3.4.1.Đặc điểm hai nhóm nghiên cứu                      87

3.4.1.1.  Mức đô lâm sàng theo Hunt-Hess và mức đô tổn thương não theo  87

Fisher tại thời điểm trước điều trị

3.4.1.2.  Triệu chứng lâm sàng giữa hai nhóm tại thời điểm trước điều   trị  88

3.4.1.3.  Đặc điểm tổn thương não giữa hai nhóm tại thời điểm trước     điều 89

trị

3.4.2.Đánh giá hiêu quả điều trị giữa hai phác đổ       90

3.4.2.1.  Hiêu quả trong cải thiên triêu chứng lâm sàng   90

3.4.2.2    Đánh giá hiêu quả điều trị qua thăm khám lâm sàng 92

3.4.2.3    Đánh giá hiêu quả điều trị qua CT sọ não         93

3.4.2.4    Hiêu quả của nimodipin trên co thắt mạch và thiếu máu cục bô  94

não

3.4.2.5.  Nhận xét kết quả điều trị bênh CMN-MN trẻ em giữa hai nhóm    95

điều trị nôi khoa có phối hợp và không phối hợp mổ hút máu tụ

3.5.               Các phương pháp điều trị nguyên nhân ( ở trẻ lớn)   97

CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN                                    98

4.1         Đặc điểm đối tượng được nghiên cứu về hình ảnh tổn thương não  98

trong CMN-MN trẻ em

4.1.1  Lứa tuổi và giới tính                             98

4.1.2  Thời điểm chụp cắt lớp vi tính sọ não             98

4.1.3.Mức đô lâm sàng theo Hunt - Hess tại thời điểm CCLVT lần đầu   98

4.2         Hình ảnh tổn thương não                           100

4.2.1  Hình ảnh tổn thương não tiên phát trên CCLVT giai đoạn mới xảy 100

ra tai biến

4.2.2  Chảy máu tái phát                                 103

4.2.3  Tổn thương não thứ phát                           104

4.2.4  Vấn đề co thắt mạch và TMCBN                      113

4.2.5    Tổn thương mạch não qua chụp mạch số hóa xóa nền ở trẻ trên 5 tuổi

4.2.6.  Nhận xét kết quả điều trị nôi khoa bênh CMTS trẻ em KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Nghiên cứu hình ảnh tổn thương não và nhận xét kết quả điều trị bệnh chảy máu trong sọ ở trẻ em ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
    LATS YHN 0018
Loại tài liệu
    (.pdf)
Mức phí: :
    50.000 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn để tải
   
 
PHẦN MỀM HỖ TRỢ DOWNLOAD IDM LÀ NGUYÊN NHÂN HỆ THỐNG TRỪ SAI ĐIỂM ( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )
ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA CÁC BẠN:
KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.
HOTRO@THUVIENYKHOA.VN ( 24/24H ) - 0932.716.617 ( 8AM - 8PM )
BẠN CÓ THỂ TÌM KIẾM NỘI DUNG BỔ SUNG Ở ĐÂY
 
       
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO