Đăng ký | Sitemap
 
Nghiên cứu mội số yếu tố môi trường liên quan đến sức khỏe - bệnh tật của học sinh Khmer tính Kiên Giang và áp dụng một số biện pháp can thiệp
 

Nghiên cứu mội số yếu tố môi trường liên quan đến sức khỏe - bệnh tật của học sinh Khmer tính Kiên Giang và áp dụng một số biện pháp can thiệp

Sức khỏe, bệnh tật trẻ em thay đổi theo từng giai đoạn phát triển cơ ihế và luôn chịu ánh hưởng bới yếu tố môi trường mà các em dang sống. Dẫn liệu khoa học cùa nhiều nhà nghiên cứu trong thời gian qua luổn có ý nghĩa và đã góp phần quan trọng vào việc hoạch định chiến lược phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ và nâng cao sức khỏe trẻ em, chăm lo nguồn nhân lực lâu dài cho đất nước.

Sau Hội nghị Alma - Ata năm 1978, nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu [147] được Tổ chức y tế thế giới cụ thể bằng các chương trình y tế đã triển khai trên nhiéu quốc gia. Nước ta, sau 22 năm thực hiện, nhiều chưưng trình đem lại hiệu quá thiết thực cho cộng đồng trong lĩnh vực phòng chống bệnh tật, nhất là trẻ em, nhừng người chủ tương lai đất nước luôn cẩn sự quan tâm chăm sóc của toàn xã hội.

Sự phát triển thế chất, tâm sinh lý, vận động trẻ em lứa tuổi học đường có khác biệt so với lứa tuối nhỏ hưn, ở độ tuổi này các em có đicu kiện tiếp xúc rộng với môi trường xung quanh và chịu ảnh hưởng sự giáo dục từ gia đình, nhà trường cùng nhừng tác động khác của xã hội. Sức đề kháng, miền dịch trong cơ thể lứa tuổi này thay đổi nên mô hình bệnh tật cũng thay đối theo. Đáy là lứa tuổi trọng yếu trong quá trình phát triổn toàn diện về thể chất lẫn tinh thẩn và tạo tiền để vững chắc cho sức khỏe ớ những độ tuổi tiếp theo.

Đối với trẻ em lứa tuổi học đường người dân tộc, thời gian qua chưa nhiều công trình nghiên cứu.Vào những năm cuối thập kỷ 80 cho đến nay, có một vài công trình nghiên cứu sự tăng trưởng, bệnh tật và môi trường liên quan đến trẻ cm ở một số tinh phía Bắc [2], [50], [58], [99], một số nghiên cứu vẻ môi trường và sức khỏe dân cư Tây Nguyên [62], [971, |98]. Riêng các lính thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nơi có nhiều đồng bào Khmcr sinh sống, con em của họ đa số học cùng trường với dồng bào Kinh thì chưa có nghiên cứu riêng biệt nào.

Tinh Kiên Giang có gẩn 20 vạn người Khmer sinh sổng, những năm qua hòa cùng thành tựu dạt được của cả nước trong cóng cuộc đổi mới, đồng bào Khmer có hước tiến bộ đáng kể như đời sổng vật chất, tinh thán người dân được nâng lên, sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế vùng đổng bào dân tộc được duy trì và phát triển, chùa chiền và sư sài clưực tôn trọng, an ninh chính trị. irật tự xã hội vùng đồng bào dàn tộc được giữ vững. Tuy nhiên, so với yêu cáu thì kết quả đạt được còn chậm, biếu hiện tình hình sản xuất và đừi sống đồng bào Khmcr còn nhiều khó khăn, sự phân hóa giàu nghèo nhanh và sâu sắc. Mỏi trường, sức khỏe, bệnh tật người dân tộc còn nhiều vấn đẻ cẩn quan lâm giải quyết [80], [95].

Nhằm góp phần thực hiện chính sách ưu tiên của Đang, của Ngành y tế đối với nhân dân vùng sáu, vùng xa và dán tộc ít người. Đc có những cứ liệu khoa học vé môi trường, sức khỏe, bệnh tạt học sinh người Khmer, trong đicu kiện giới hạn của một tinh vùng xa, chúng tôi tiến hành đề tài: Nghiên cứu mội số yếu tố môi trường liên quan đến sức khỏe - bệnh tật của học sinh Khmer tính Kiên Giang và áp dụng một số biện pháp can thiệp nhằm các mục tiêu sau:

1 - Đánh giá thực trạng một sỏ yếu tố môi trường tự nhiên và xà hội lién quan đến sức khỏe- bệnh tật học sinh Khmer-Kiỉih ở độ tuổi 6-14 tuổi.

2 - Đánh giá kiến thức, thái dợ, thực hành và sức khóe- bệnh tật học sinh Khmer.

3 - Đánh giá việc áp dụng một sô biệìt pháp can thiệp nhầm giấm bớt yêu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh Khmer.

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa 1

Lời cam đoan 2

Mục lục 3

Danh mục các chữ viếl lắt 6

Danh mục các bảng (31 báng) 7

Danh mục các biểu đồ (27 biểu đồ) 9

MỚ ĐẨU 11

Chương 1 : TốNG QUAN 13

1.1. Dân tộc Khmer ứ đồng bằng sống Cửu Long 13

1.1.1. Quá trình định cư cúa người Khmer 13

1.1.2. Đặc điểm kinh tế, văn hóa, xà hội 15

1.2. Mòi quan hệ giừa môi trường và sức khỏe- bệnh tật 17

1.3. Một số phương pháp nghiên cứu môi trường, sức khỏe- bệnh tật 22

1.3.1. Phương pháp nghiên cứu định tính 22

1.3.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng 22

1.3.3. Phương pháp đánh giá tác động đến môi trường 23

1.3.4. Phương pháp đánh giá nguy cơ môi Irường 23

1.3.5. Phưưng pháp nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành 24

1.3.6. Phương pháp chẩn đoán cộng đồng 25

1.4. Một sô yếu tô ánh hưừng đến sức khỏe tré em tuổi học đường 25

1.4.1. Đặc điểm phát triển thổ lực trẻ em 25

1.4.2. Đạc điểm bệnh tạt trẻ em tuổi học đường 26

1.4.3. Đặc điểm phát triển trí tuệ trỏ em 30

1.4.4. Đặc điểm lứa tuổi vị thành niên 30

1.4.5. Vai trò các chất dinh dường 31

1.4.6. Thực trạng sức khỏe học sinh hiện nay 34

1.5. Nghiên cứu thể lực học sinh 37

1.5.1. Vài nét vẻ lịch sử 37

1.5.2. Phương pháp nghiên cứu thể lực 40

1.6. (ỉiải pháp nâng cao sức khỏe trẻ eni tuổi học đường 41

1.6.1. Các chính sách vẻ sức khỏe 41

1.6.2. Mỏi trường tự nhiên của nhà trường 42

i .6.3. Môi trường xã hội của nhà trường 42

1.6.4. Các mới quan hệ Irong cộng dồng 43

1.6.5. Các kỹ năng vc sức khỏe 43

1.6.6. Các dịch vụ y tế 44

Chương 2 : Đối TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÚXJ 49

2.1. Đỏi tượng nghiên cứu 49

2.1.1. Đặc diểm tính Kiên giang 49

2.1.2. Đối iưựng nghiên cứu 49

2.2. Phương pháp nghiên cứu 50

2.2.1. Mỏ hình nghiên cứu 50

2.2.2. Chọn quần thc nghiôn cứu 51

2.2.3. Chọn quán thê mẫu 51

2.3. Cỡ mảu nghiên cứu 52

2.3. ỉ. Mẫu nghicn cứu tại 6 huyện 52

2.3.2. Mẫu nghicn cứu tại 2 cụm thuộc huyện Cháu Thành 53

2.4. Các nhóm chí tiêu nghién cứu và phưưng pháp thu thập thông tin 54

2.4.1. Nhỏm chi tiêu nghiên cứu môi trường gia đình, trường học và

sức khỏe- bệnh tật học sinh ở 6 huyện 54

w •

2.4.2. Nhóm chỉ ticu nghiên cứu môi trường, KAP và sức khỏe- bệnh tật

học sinh Khmcr tại 2 cụm thuộc Châu Thành. 55

• • •

2.5. Các biện pháp can thiệp 58

2.5.1. Đối tượng can thiệp 58

2.5.2. Các bước thực hiện biộn pháp can thiệp 58

2.6. Phưưng pháp hạn chẽ sai số 59

2.7. Phưưng pháp xử lý sô liệu 59

Chương 3 : KẾT QUẢ NGHIÊN cứu 61

3.1. Kết quá nghiên cứu tại 6 huyện 61

3.1.1. Môi trường gia đình học sinh Khmer và học sinh Kinh 61

3.1.2. Môi trường trường học tại 6 huyện 65

3.1.3. Tinh hình sức khỏe bệnh tật học sinh ớ 6 huyện 66

• • • » •

3.1.3.1. Sự phát tricn thể lực học sinh Khmer và học sinh Kinh 66

• M

3.1.3.2. Tinh hình bệnh tậi học sinh 7!

3.2. Kết quả nghiên cứu can (hiệp tại huyện Châu Thành 73

3.2.1. Môi trường gia đình học sinh ờ cụm A và B 73

3.2.2. Môi trường irường học tại cụm A và B 76

3.2.3. Một số kết quả xét nghiệm đất. nước ớ 2 cụm 79

3.2.4. Kết quá nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành 82

3.2.5. Tinh hình sức khỏe, bệnh tật của học sinh 98

r • • •

Chưưng 4 : BÀN LUẬN 1 ỉ 2

4.1. Mỏi trường tự nhiên, xã hội liên quan đến sức khỏe học sinh 112

4.1.1. Mỏi trường tự nhiên 112

4.1.2. Môi trường xã hội ( Gia đình, trường học) 113

4.2. KAP và sức khỏe bệnh tật học sinh Khmer 115

• •

4.2.1. Kiến thức, thái độ, thực hành 115

4.2.2. Sức khỏe bênh tâl hoc sinh Khmer 117

• • •

4.3. Áp dụng biện pháp can thiệp 126

KẾT LUẬN 128

KIẾN NGHỊ 130

TÀI LIỆU THAM KHẢO 131- 147

PHỤ LỤC

 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Nghiên cứu mội số yếu tố môi trường liên quan đến sức khỏe - bệnh tật của học sinh Khmer tính Kiên Giang và áp dụng một số biện pháp can thiệp ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
    LA.2001.00553
Loại tài liệu
    (.pdf)
Mức phí: :
    50.000 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn để tải
   
 
PHẦN MỀM HỖ TRỢ DOWNLOAD IDM LÀ NGUYÊN NHÂN HỆ THỐNG TRỪ SAI ĐIỂM ( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )
ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA CÁC BẠN:
KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.
HOTRO@THUVIENYKHOA.VN ( 24/24H ) - 0932.716.617 ( 8AM - 8PM )
BẠN CÓ THỂ TÌM KIẾM NỘI DUNG BỔ SUNG Ở ĐÂY
 
       
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO