Đăng ký | Sitemap
 
Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ,nguyên nhân điều trị viêm phổi cấp tính trẻ em từ 0-3 tuổi tại Cần Thơ
 

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ,nguyên nhân điều trị viêm phổi cấp tính trẻ em từ 0-3 tuổi tại Cần Thơ

Viêm phổi cấp tính (VPCT) là nguyên nhân hàng đầu vé mắc bệnh và tử vong ở trẻ cm. Theo ước tính của tổ chức y tế thế giới hàng năm có khoáng 4 triệu trẻ cm dưới 5 tuổi chết do VPCT và thường tập trung ở các nước thuộc vùng Châu Á, Chùu Phi, Châu Mỹ La Tinh. Tý lộ mắc bệnh VPCT trỏ cm ờ các nước phát triổn và đang phát triển là như nhau, nhưng tý ỉộ tử vong thì có sự khác biệt rõ rệt cao gấp 30 lần ở các nước đang phát triển. Trc càng nhỏ thì tỷ lệ từ vong càng cao [6lí 143].

Do tầm quan trọng cùa vấn đề, năm 1991 tổ chức y tố thế giới đã mở hội nghị thế giởi tại Washington với sự tham gia của 93 nước, xác định mục tiêu làm giảm tỷ lộ chết trỏ cm do vicm phổi ờ phạm vi toàn thố giới. [222] [223] [226].

Từ năm 1984, Việt Nam đã thực hiện chưong trình quốc gia phòng chống NKHHCT trẻ em dưới 5 tuổi [4][5][12]. Chươnii trình đã triển khai thực hiện tren nhiều lĩnh vực ứng dụng, nghiên cứu khoa học, nhằm mục tiêu làm giảm tỷ lệ tử vong do VPCT tre cm. Tuy nhiên đến nay tỷ lệ mác và từ vong do viêm phổi ván còn khá cao dặc biệt là ở trẻ từ 0 tuổi den 3 tuổi Ị171 ][ 1741.

Vứi tác động việc triển khai chương trình rộng khấp tren toàn thế giới, lử vong do viêm phổi ờ trẻ dưới 5 tuổi trong những thập niên cuối của thập ký 90 dà giảm dáng kể so với thập kỷ 80. Mặc dù vậy, càn bệnh này hiện vẫn là nguyên nhân gủy mắc bệnh và tử vong nhicu nhát cho trẻ dưới 5 tuổi, trong đó hơn 90% là do viêm phổi [3|[43][44|[ 178]. Cổ nhiẻu yếu tố tác động đến tình hình này như: tình trạng ỏ nhiểm môi trường, tình trạng suy dinh dường bào thai và suy dinh dưởng tre cm, lạm dụng kliána sinh và khả năng phát hiện vicm phổi của cha mẹ còn hạn chế |50||54|[ 116].

Tìm nguyên nhản gây bệnh VPCT được tổ chức Y tc thố giới quan tâm, và nhiéu nước tien hành nghicn cứu trong dó cỏ Việt Nam. Bằng nhiéu phương pháp và kỹ thuật: nuôi cấy dịch chọc hút mùng phổi, cấy máu, cấy dịch khí phế quàn, dịch tỵ hầu, phương pháp micn dịch huỳnh quang đã mang lại nhiều thành quả đáng khích lệ, đổng thời với việc chọn lựa kháng sinh phù hợp cho phác đổ điều trị [57][ 117]. Trong lĩnh vực nghiên cứu này cho đến nay chỉ tập trung ớ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hưn thế nữa hiện nay việc sử dụng klìáng sinh một cách bừa bãi dể tạo sự dề kháng của dòng vi khuẩn kháng thuốc gủy khó khăn trong điều trị [27]Ị28]. Do đỏ công tác nghiên cứu này cần phải dưực quan tâm nhất là 12 tỉnh đổng bằng sông Cửu Long.

Tổ chức Y tế thế giới thường xuyên khuyến cáo nghicn cứu các yếu tố liên quan đến lâm sàng và các triệu chứng thường gặp trong VPCT trẻ em [224][225]. Đây là Iìlìừng vấn đề mà nhiều thầy thuốc dôi lúc dễ bỏ qua, do đó cơ sờ điều trị chuyên ngành, các nghiên cứu thuộc lĩnh vực này phải được bổ sung liên tục.

Cần Thơ là thành phố thuộc trung tâm đổng bằng sông Cửu Long với đặc điểm của vùng sông nước có 70% số hộ nông dán ở vùng sAu, vùng xa, vệ sinh môi trường còn thấp kém, bệnh nhiễm trùng rất phố biến trong đó VPCT trẻ cm chiếm tý lệ cao. Tại cộng dồng qua số liệu điều tra các chi số sức khỏe bà mẹ trẻ em (1996) tỷ lệ mắc bệnh VPCT 38,9%; tử vong do vicm phổi là 5%.[61J. Các nghiôn cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng Cẩn Thơ 2000 cho thấy trẻ dưới 5 tuổi mác viêm phổi là 32,84% và tử vong vicm phổi là 26,06%, tronơ dó trẻ dưới 3 tuổi tử vong là 42,4% [64].

Hiện nay các tài liệu thông tin vc VPCT tré em tại đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Cần Thơ còn rất ít, chưa được cặp nhật và nhất là chưa có một nghiên cứu nào về vấn đề nêu trên. Xuất phát từ tình hình thực tế cùa địa phưcmg, chúng tôi tiến hành Nghiên cứu một số đặc điếm viêm phổi cấp tính trẻ cm từ 0 đến 3 tuổi tại Cán Thơ.
DẠT VẤN ĐỀ 1
CHUƠNG I: TỔNG QUAN 4
1.1 Một sỏ yếu tố dịch tễ hợcviẻm phoi cấp lính trê em 4
1.1.1 Tình hình viêm phổi cấp tính irc em 4
1.1.2 Tinh hình mắc bệnh và tử vong 4
1. 1.3. Một sỏ yếu tổ' gãy viêm phổi cấp tính trê cm 8
1. 1.4. ĐíVi sống kinh tí vftn hoá xã hội 13
1.1.5. Mỏi trường 13
1.16. Khí hậu thời lift 15
1.1.7. Sinh hoạt cùa trô với người đang mác bệnh nhiỉm ỉ rùng đường
hô hấp ỉ 5
1.1.8 Dịch vụ y tố 16
1.2 Nguyên nhân gây vicm phổi cáp tính trc cm 16
1.2.1. Các nghiên cứu vé vi sinh vật gây viêm phổi cấp lính ire cm 16
1.2.2. Các vi sinh vật thường gây viêm phổi cấp tính trẻ cm dược
nghiôn cứu 22
1.3 Phân loại chán đoán diều trị 22
1.3.1. Viêm phổi 22
1.3.2. Viôm phổi nạng 23
1.3.3. Viôm phổi rát nặng 23
1.4 Kháng sinh trong dicu trị viêm phui cáp tính ờ tre em 25
1.4.1. Tình hình sir dụng kháng sinh hiện nay 25
1.4.2. 'lình hình kháng kháng sinh cùa vĩ khuẩn 26
1.5. Các loại thuỏc kháng sinh (Urợc chi dinh trong viẻm phổi cấp tính
trc cm Ihco hướng dẫn của tổ chức y lí Ihế J»iới 28
1.5.1. Benzyl pcnicillin và procain penicillin 28
1.5.2 Cloxacillin, Oxacillin, và Mcthicilỉin 30
1.5.3. Ampicillin và Amoxycillin 30
1.5.4. Contrimoxazolc 31
1.5.5. Chloramphenicol 32
1.5.6. Gcntamicin 33
1.5.7. Erythromycin. Clarithromycin 34
1.5.8. Ccfotaxim 35 
CHUƠNG 2 : Đối TUỢNG VÀ PIIUƠNG PHÁP NGHIÊN cúu 36
2.1. Đối tưựng nghiên cứu 36
2.1.1. Tiêu chuẩn chẩn đoán và phân loại 36
2.1.2. Tiêu chuẩn loại ra khỏi nghiên cứu 38
2.2. Phương pháp nghiên cứu 38
2.2.1. Phương pháp nghiên cứu lâm sàng và điều trị 38
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu bệnh chứng 40
2.2.3. Phương pháp chẩn đoán virus bằng kv thuật miễn dịch huỳnh
quang phát hiện virus gây viêm phổi cấp tính ở trẻ em 42
2.2.4. Phương pháp chẩn đoán vi khuẩn gây bệnh 42
CHƯƠNG 3: KẾT QUÁ NGHIÊN cúu 45
3.1. Kết quả nghiên cứu kết quá nghiên cứu đặc điểm dịch té lâm
sàng 45
3.1.1. Phân loại bệnh 45
3.1.2. Theo giới tính 46
3.1.3. Theo lứa tuổi 46
3.1.4. Thời gian mắc bệnh 47
3.1.5. Điều trị trước nhập viện 47
3.1.6. Theo địa phương 48
3.1.7. Theo tháng trong năm 49
3.2. Kết quả nghicn cứu về yếu tỏ nguy cơ gây viêm phổi cáp tính
trẻ em 49
3.2.1. Liên quan vc yếu tố nguy cơ điều kiện sinh hoạt nhà ở với viêm
phổi cấp tính Irẻ cm 49
3.2.2. Liên quan vồ yếu tố nguy CƯ gia đình thiếu ãn với viêm phối
cấp tính trẻ em 50
3.2.3. Liên quan về yếu tố nguy cơ tiền sử trẻ mắc bệnh nhiễm khuẩn
với Irc vicm phổi cấp tính trẻ em 50
3.2.4. Liên quan về yếu lố nguy cơ trỏ có tiếp xúc cộng đồng hàng
xóm với vicm phổi cấp tính trẻ em 51
3.2.5. Licn quan về yếu tố nguy cơ gia đình có người hút thuốc lá với
viêm phổi cấp tính trỏ em 51
3.3. Đặc điểm nguyên nhân gây viêm phổi 52
3.3.1. Kết quả vi khuẩn 52
3.3.2. Kết quả nghicn cứu virus 54
3.4. Kết quả nghiên cứu điều trị kháng sinh 59
3.4.1. Kết quá các triệu chứng làm sàng theo nhóm tuổi để đánh giá
và theo dõi điều trị 59
3.4.2. Kết quả nghiên cứu cận lâm sàng 60
3.4.3. Kết quả phân lập vi khuẩn và kháng sinh đồ 61
3.4.4 Tình hình từ vong 66
3.4.5. Kết quả điều trị kháng sinh viêm phổi các thổ ở 2 nhóm tuổi.... 66
3.4.6. Kết quả Iheo dõi diễn biến điều trị viêm phổi các thể ờ 2 nhóm
tuổi khỏi bệnh bằng điều trị kháng sinh ban đầu 70
3.4.7. Đánh giá diễn biến đicu trị của các triệu chứng lâm sàng trong
điều trị viêm phổi các thể giữa 2 nhóm tuổi: dưới 2 tháng, 2 tháng đến 3 tuổi: 73
3.4.8. Kết quả thời gian điều trị trung hình viêm phổi nặng và rất
nặng giừa 2 nhóm tuổi dưới 2 tháng , 2 tháng (lốn 3 tuổi 74
3.4.9. Viêm phổi các thổ ớ các nhóm tuổi điều trị ba công thức kháng
sinh ban đầu không khỏi dược điều trị bằng kháng sinh tiếp theo 75
CHUƠNG 4: BÀN LUẬN 78
4.1 Bàn luận về đặc điểm dịch tẻ học lâm sàng 78
4.1.1. Phân loại bệnh 78
4.1.2. Phân chia giới tính 78
4.1.3. Theo lứa tuổi 79
4.1.4. Thời gian mắc bệnh 80
4.1.5. Điều trị trước nhập viện 81
4.1.6. Theo địa phương 82
4.1.7. Licn quan của bệnh theo mùa 82
4.2. Bàn luận về đặc dicm vêu tỏ nguy cơ 84
4.2.1. Liên quan về yếu tố nguy cơ điều kiện sinh họat nhà ờ chật
chội đến viêm phổi cấp tính ở trẻ cm 85
4.2.2. Liên quan đến yếu tố nguy cơ gia đình thiếu ăn với viêm phổi
cấp tính trỏ em 86
4.2.3. Liên quan về yếu tố nguy cơ tiền sử trẻ mắc bệnh nhiễm khuẩn
với viêm phổi cấp tính ớ trỏ cm 86
4.2.4. Liên quan về yếu tố nguy cơ trỏ có tiếp xúc cộng đồng hàng
xóm với viêm phổi cấp tính trỏ em 87
4.2.5. Liên quan về yếu tố nguy cơ gia đình có người hút thuốc lá với viêm phổi cấp tính trẻ em 87
4.3. Bàn luận về dảc điểm nguyên nhân 88
4.3.1. Đặc diổm vi khuẩn 88
4.3.2. Đạc điểm virus 92
4.3.3. Nguyên nhân virus và vấn đề nhiễm trùng phổi hợp 94
4.4. Bàn luận về kết (|uá điều trị bằng kháng sinh cho các the
viêm phổi 95
4.4.1. Đặc điểm các triệu chứng lâm sàng 95
4.4.2. Đặc điểm cận lâm sàng 98
4.4.3. Độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn 100
4.4.4. Tinh hình tử vong 104
4.4.5. Điều trị viêm phổi ở trẻ từ 2 tháng tuổi đến 3 tuổi 105
4.4.6. Lựa chọn kháng sinh để điều trị viêm phổi nặng và rất nặng ở
trẻ từ 2 tháng đến 3 tuổi 105
4.4.7. Lựa chọn kháng sinh để điều trị cho rất nặng ở trẻ dưới 2 tháng
tuổi .7. .7. ..106
4.4.8. Dicn biến lâm sàng trong quá trình điều trị 107
4.4.9. Thời gian điéu trị 108
4.4.10. Vi khuẩn gây bệnh và độ nhạy cảm với thuốc kháng sinh 109
4.4.11. Viêm phổi các thổ ớ các nhóm tuổi điều trị 3 công thức
kháng sinh ban đầu không khỏi được điều trị bằng kháng sinh liếp theo 109
KẾT LUẬN 111
ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN ] ] 2
GIÁ TRỊ THỤC TIHN 114
KIẾN NGHỊ 115 

 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ,nguyên nhân điều trị viêm phổi cấp tính trẻ em từ 0-3 tuổi tại Cần Thơ ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
    LATS.2005.758
Loại tài liệu
    (.pdf)
Mức phí: :
    50.000 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn để tải
   
 
PHẦN MỀM HỖ TRỢ DOWNLOAD IDM LÀ NGUYÊN NHÂN HỆ THỐNG TRỪ SAI ĐIỂM ( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )
ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA CÁC BẠN:
KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.
HOTRO@THUVIENYKHOA.VN ( 24/24H ) - 0932.716.617 ( 8AM - 8PM )
BẠN CÓ THỂ TÌM KIẾM NỘI DUNG BỔ SUNG Ở ĐÂY
 
       
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO