Đăng ký | Sitemap
 
Nghiên cứu phẫu thuật cố định thủy tinh thể nhân tạo vào củng mạng
 

Nghiên cứu phẫu thuật cố định thủy tinh thể nhân tạo vào củng mạng

Đục thủy tinh thể (ITT) là nguyên nhân chính gây mù lòa ở nhiều nước liên thế giói.Trước kia các phương pháp mổ lấy TTT trong bao khá phổ biến với cách lấy TTT bẳng kẹp, giác hút, hạt chống ẩm, đẩu cực lạnh...

Vdi sự phát triển của kinh hiện vi phẫu thuật và các hộ thống rửa hút, phương pháp mổ lay TTT ngoài bao dạt thuỷ tinh the nhân tạo (TTTNT) dã dần đần chiem ưu thế vi nó có nhiều ưu điếm hơn mổ trong bao và TTTNT được dặt vào trong lỏng bao TTT. sát vói vị trí giải phẫu.

Trong nhiều trưởng hợp, sau khi phẫu thuật không cỏn giừ được bao sau TTT hoặc bao sau khỏng nguyên vẹn, ngưòi ta đà sử dụng một số phương pháp dặt TTTNT như: đặt TTTNT tiền phòng, đặt TTTNT dính vào mông mắt. Qua một thòi gian nghiên cứu những phương pháp này đà bộc lộ nhiều nhược dicm vi gây ra nhiều biến chứng phẩn lỏn do vị trí của TTTNT. Vi vậy từ những năm 1980, một số tác giả dà bát đầu nghiên cứu phương pháp dạt TTTNT cổ dịíìh vào củng mạc. Các loại chỉ khâu và TTTNT chuyên đủng cho phẫu thuật dă giúp đ.Ịt TTTNT vào gần dúng vói vị trí giải phẫu trong irxíòng hợp bao sau TTT không cỏn hoặc không neuyẽn vẹn.

 

 

Năm 1983 L.A. Gcss [48] đă thực hiện nghicn cứu tống kci 303 tníòng hợp đặt TTTNT cố định vào củng mạc tại Hoa Kỳ và từ đó nhiều tác giả khác dà di vào nghiên cứu vấn dẻ này như LJ.Girald, Ninon, M..Wesson. A..Maghraby (1988) [49], W.E. Smiddy (1990)1109], A.s. Kandarakis (1995).[64)...

 

 

Nếu kc lử năm 1978 khi Nguyen Trọng Nhân phẫu thuật đặt nhung TTTNT dầu tiên cho ngưỏi Việt Nam và sau đó mỗi năm cả nước chí có khoáng vải chục trưòng hợp được dạt TTTNT thi den năm 1998 chúng ta dà mổ đặt TTTNT cho hơn 20.000 tníỏng hợp (irong (ống sổ 57.000 tníòng hợp mo TTT).

 

 

Phẫu thuật TIT ngoài bao đặt TTTNT dà được phát triển ỏ hầu hcl các tỉnh thành trong cả nưỏc. Bên cạnh những bệnh nhân dược mổ dặt TTTNT, cỏn có những bệnh nhân đă mổ TTT trong bao hoặc trong quá trình phẫu thuật khỏng giữ được bao sau den nay có mong muốn được đặt TTTNT. Trước ycu cầu dó, ồ Việt Nam đẵ có một số tác giả nghicn cứu ứng dụng kỹ thuật đặt TTTNT băng phương pháp cố định vào củng mạc như: Tôn Thị Kim Thanh, Trần An, La Huy Biển, Trần Đình Lập vả bước dầu da có những kết quả dáp ứng dược ycu cẩu của bệnh nhân.

 

 

Tuy nhiên sự nghiên cứu của các tác giả chỉ là bước dầu, chưa có công trình nào nghiên cứu một cách dầy dủ và có hệ thổng về phương pháp cổ dịnh TTTNT vào củng mạc.

 

Vì vậy chúng tôi thực hiện dẻ tài mang tên " Nghiên cứu phẫu thuật cố định thủy tinh thể nhân tạo vào củng mạng" nhăm mục tiêu:

 

1. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật cố dịnlì TITNT vào củng mạc trên những mắt không còn bao sau hoặc bao sau khòng nguyên vẹn. Đánh giá các tai bien và biến chứng trong và sau phẫu thuật.

 

 

2. Đánh giá kết quả chức năng và giải phảu của phương pháp cố dịnh TTTNT vảo củng mạc. Đc xuất chỉ định và chống chỉ dịnh của kỷ thuật này.

 

 

 

MỤC LỤC

 

 

Trang

 

 

Lòi cảm ơn Lỏi cam đoan

 

 

Các chi? viết tat (rong luận án Mục lục

 

Đặt vấn đề

 

Chương 1 : Tổng quan 3

 

 

1.1 Sơlược về giải phẫu sinh lý liỏn quan chủ dẻ nghiên cứu 3

 

 

1.1.1 Dặc điếm giải phẫu bao thủy linh thế 3

 

 

1.1.2 Dặc điểm giải phẫu vùng rìa 4

 

 

1.1.3 Đặc diểm giái phẫu dây chằng Zinn 4

 

 

1.1.4 Dặc điểm giái phầu ranh thế mi 5

 

 

1.2 Các phương pháp dặt TTTNT khi không cỏn bao sau

 

 

hoặc bao sau khỏng nguyên vẹn 6

 

 

1.2.1 Phương pháp đặt TTTNT ticn phòng 6

 

 

1.2.2 Phương pháp đặt TTTNT dinh vào mống mắl 7

 

 

1.2.3 Phương pháp dặt TTTNT vào rãnh thế mi không có

 

 

chỉ cổ dịnlì 8

 

 

ỉ .2.4 Phương pháp cổ dịnh TTTNT vào củng mạc 8

 

 

ỉ .3 Các kỹ thuật cố dịiih TTTNT vào củng mạc 10

 

 

1.3. i Kỹ thuật xuyẻn kim lừ ngoài nhan cẩu vào trong 11

 

 

1.3.2 Kỹ thuật xuyên kim tử trong nhãn cầu ra ngoài ỉ 7

 

 

1.4 Các thiết bị chuyên dùng cho phẫu thuật cố định TITNT

 

 

vào củng mạc 23

 

 

1.4.1 Thuỷ tinh thế nhân tạo chuycn dùng 23

 

 

l .4.2 Chỉ khâu chuycn dùng 25

 

 

1.4.3 Vỏng nội bao bẳng PMMA 26

 

 

1.4.4 Tính công suắt TTTNT 27

 

 

1.5 Phẫu thuật cổ (lịnh TTTNT vào củng mạc và các biển chứng

 

 

tại Vietnam 28

 

 

Kct luận phần tống quan 30

 

 

Chương 2 : Đổi tuỢhj», pliuơỉig pháp và pỉuibìig tiện ngliicn CIĨU 31

 

 

2.1 Doi iượng nghiên cứu 31

 

 

2.2 Phương pháp nghiên cứu 32

 

 

2.2.1. Chọn kích llutóc mẫu nghiên cứu 32

 

 

2.2.2 Phương pháp khám xét trưóc phẫu thuật 33

 

 

2.2.3 Kỹ ỉhuậl áp dụng trong nghicn cứu 36

 

 

2.2.4 Phương pháp dánh giá kct quả 42

 

 

2.3 Phương tiện nghiín cứu 44

 

 

2.3.1 Phương tiộn phục vụ khám đánh giá và theo dỏi 44

 

 

2.3.2 Phương (iện phục vụ phẫu thuật 44

 

 

2.3.3 Phương pháp XIÌ lý số liệu 45

 

 

Kổt luận chương 2 45

 

 

Chuoìig 3 : Kct quà nghiên CIÍ11 47

 

 

3.1 Tỉnh hinh bộnh nhàn 47

 

 

3.1.1 Sự phân bổ theo tuổi 48

 

 

3.1.2 Sự phân bổ theo giới 49

 

 

3.1.3 Tỉnh hỉnh vẻ thị lực dẵ chỉnh kinh irước khi đặt TTTNT 50

 

 

3.1.4 Tinh hình nlian áp trước phẵu thuật 51

 

 

3.1.5 Tinh hình khám siêu âm tníớc khi dặl TTTNT 52

 

 

3.1.6 Tinh trạng góc tiẻn phòng trước khi dặt TTTNT 53

 

 

3.1.7 Tinh trạng bao sau TÍT không còn hoặc không nguycn vẹnS4

 

 

3.1.8 Hỉnh thái lâm sảng ỉ rước mổ 55

 

 

3.2 Két quả phẫu chuật dặt TTTNT cổ định vào cũng mạc 56

 

 

3.2.1 Phân bo sổ luợng phẫu thuật ỏ môi nhóm 56

 

 

3.2.2 Kct quả giải phẫu dặt TTTNT cổ định vảo cúng mac 57

 

 

3.2.3 Kểtquả chức năng sau phẫu thuật đặt TTTNT có dịnh cung

 

 

mạc 68

 

 

3.3 Bién chứng của phẫu thuật đặt TTTNT cổ dịnh vảo củng

 

 

mac 73

 

 

3.3.1 Biến cố trong lúc phẫu thuật 73

 

 

3.3.2 Bicn chứng sớm sau phẫu thuật 75

 

 

3.3.3 Bicn chứng muộn sau phẫu thuậl 77

 

 

3.3.4 Bicn chứng sau phẫu thuật 12 tháng 78

 

 

3.3.5 Biến chứng khi dùng các loại chí khác nhảu 80

 

 

Kết luận chương 3

 

 

Chương 4 : Bàn luận 82

 

 

4.1 Kỹ thuật có định TTTNT vảo củng mạc 82

 

 

4.1.1 Kỹ thuật xuyCn kim 83

 

 

4.1.2 Đưdng rạch mỏ tién phòng 85

 

 

4.1.3 SiV dụng chỉ chuyên dùng 86

 

 

4.1.4 Cách vùi nôtchicôdjnh 88

 

 

4.1.5 Vắn dc nắp củng mạc 89

 

 

4.2 Kct quả CỦ3 phẫu thuật đặt TTTNT cổ dịnh vào củng mạc 92

 

 

4.2. ỉ Kổt quả giải phẫu 92

 

 

4.2.2 Két quả chức năng 94

 

 

4.2.3 Thòi điếm đặl TTTNT cố định vào củng mạc 96

 

 

4.2.4 Các ycu tổ liên quan dón kcl quả đặt TTTNT cô định củng

 

 

mạc 98

 

 

4.3 Bien chứng của phẫu thuật 102

 

 

4.3.1 Bien cố trong phau thuật đặt TTTNT cổ dịnh củng mạc 102

 

 

4.3.2 Bien chứng sớm sau phẫu thuật TTTNT cố định củng mạc.... 104

 

 

4.3.3 Bien chứng muộn sau phẫu thuật cố dịnh TTTNT vảo cúng

 

 

mạc 105

 

 

4.3.4 Các biện pháp làm giảm bién chứng của phẫu thuật 106

 

 

4.4 Chí dịnh và chống chỉ định của phẫu thuật 109

 

 

Kct luận của chương 4 111

 

 

Kct luận 113

 

Tài liệu tham khảo * 16

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Nghiên cứu phẫu thuật cố định thủy tinh thể nhân tạo vào củng mạng ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
    LA.2001.00560
Loại tài liệu
    (.pdf)
Mức phí: :
    50.000 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn để tải
   
 
PHẦN MỀM HỖ TRỢ DOWNLOAD IDM LÀ NGUYÊN NHÂN HỆ THỐNG TRỪ SAI ĐIỂM ( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )
ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA CÁC BẠN:
KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.
HOTRO@THUVIENYKHOA.VN ( 24/24H ) - 0932.716.617 ( 8AM - 8PM )
BẠN CÓ THỂ TÌM KIẾM NỘI DUNG BỔ SUNG Ở ĐÂY
 
       
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO